Medycyna manualna wg FRSc

FRSC
Jest zbiorem technik, narzędzi i przede wszystkim sposobem myślenia powstałym na bazie systemu Szkolenia FRSc – Radosław Składowski  
✔️Jest również najczęściej wybieraną przeze mnie formą terapii.
✔️ Polecam ją szczególnie tym, którzy zgłaszają się do mnie po raz pierwszy, ponieważ stanowi ona rozszerzenie diagnostyki nakierowanej na rozpoznanie źródła problemu i włączenie pierwszych metod pomocy w ich wygaszeniu.
 
Na podstawie obszernego wywiadu i terapii próbnej wspólnie jesteśmy w stanie wychwycić bodźce, na które organizm pacjenta reaguje najlepszą odpowiedzią, czyli samoczynną regeneracją tkankową. 👌
 
Cała wizyta trwa pełną godzinę. Często natomiast jest to jedynie wierzchołek góry lodowej pierwotnego problemu.
Jeśli chcemy nakierować organizm na lepszą drogę, podczas której nie powróci do błędnego wzorca dysfunkcji, warto byłoby podarować sobie więcej czasu, do czego zachęcam. ☀️
 
Wzajemna współpraca pacjenta z terapeutą oraz pacjenta ze swoim ciałem stanowi tutaj klucz do długotrwałego sukcesu.
Pamiętaj, że diagnoza często nie wyjaśnia problemu, z którym się zmagasz. Moje zadanie, to przede wszystkim, pozwolić Ci zrozumieć z czego wynika Twój ból, lub dysfunkcje, a także przedstawić ich rozwiązania skutkujące pozbyciem się ograniczeń na co dzień.
Nie zwlekaj dłużej i szukaj rozwiązania zamiast kolejnej diagnozy! ❤️
 
Terapię metodą FRSc prowadzi mgr Marta Olszewska. 
 
ENG BELOW 🇬🇧
🤜 Manual Therapy according to FRSc 🤛
 
It is a collection of techniques, tools and, above all, a way of thinking based on the Szkolenia FRSc – Radosław Składowski.
✔️It is also the form of therapy most often chosen by me.
✔️ I recommend it especially to those who come to me for the first time, because it is an extension of diagnostics aimed at identifying the source of the problem.
 
On the basis of an extensive interview and therapy, together we can identify the stimuli to which the patient’s body responds with the best response, i.e. tissue regeneration. 👌
The entire visit takes an hour. This is often just the tip of the original problem iceberg.
If we want to direct the body to a better path, during which it does not return to the erroneous pattern of dysfunction, it would be worth giving yourself more time, which I encourage you to do. ☀️
 
The mutual cooperation of the patient with the therapist and the patient with his body is the key to long-term success here.
Remember that diagnosis often does not explain the problem you are struggling with.
My task is, first of all, to let you understand what causes your pain or dysfunctions, as well as to present their solutions resulting in getting rid of limitations on a daily basis.
 
Do not hesitate any longer and look for a solution instead of another diagnosis! ❤️
Powrót na górę