Indywidualna terapia pediatryczna

Indywidualna terapia pediatryczna
Indywidualna terapia pediatryczna👧👦
Gimnastykę korekcyjną zna chyba każdy z Nas.
 
Tylko co jeśli pojawia się na niej dziecko ze szczególnymi wymaganiami, dla którego ćwiczenia ogólnorozwojowe to za mało?
 
❗️Dla takich specjalnych pacjentów proponujemy zajęcia INDYWIDUALNE. ❗️
Nakierowane są one na funkcje, z którymi nasz mały podopieczny sobie nie radzi.
Najczęściej dotyczą one:
✔️nieprawidłowego ustawiania stóp,
✔️osłabionych mięśni tułowia,
✔️ koordynacji ruchów naprzemiennych,
 
Zbyt mała aktywność, nieodpowiednie obuwie, czy sama nieświadomość problemów z jakimi boryka się dziecko może doprowadzać do:
❌ obniżenia jego samopoczucia,
❌ nadwrażliwości na bodźce,
❌ niechęci do zabawy,
❌ potrzeby nieustannej uwagi ze strony rodzica.
 
Na terapię indywidualną składają się :
1. Konsultacja i wywiad z rodzicami.
2. Szczegółowa diagnostyka dziecka.
3. Określenie przyczyny problemu, a także sposób ich rozwiązywania.
4. Rozpisanie indywidualnie dobranej do dziecka terapii
5. Realizowanie postawionych celów.
 
To co stanowi dla nas fundament praktyki leczniczej to relacja nie tylko z młodym podopiecznym, ale i z rodzicami.👨‍👩‍👧‍👦
Nie bójcie się zadawać pytań!
Wasza uwaga, podejście i zaangażowanie w terapię jest niezwykle ważna nie tylko dla nas, ale przede wszystkim – dla dzieci.☀️
I Ty możesz stać się superbohaterem w oczach swojego dziecka!
❤️
Terapię dzieci od pierwszego roku życia prowadzi mgr Marta Olszewska
 
ENG BELOW🇬🇧
👧👦 INDIVIDUAL PEDIATRIC THERAPY 👧👦
Perhaps every one of us knows corrective gymnastics.
But what if there is a child with special requirements for whom general development exercises are not enough?
❗️For such special patients, we offer INDIVIDUAL classes.❗
They are aimed at functions that our little ward cannot cope with.
Most often they concern:
✔️ incorrect foot positioning,
✔️weakened trunk muscles,
✔️ coordination of alternating movements,
Too little activity, inadequate footwear, or the mere ignorance of the problems a child is struggling with may lead to
❌ lowering his well-being,
❌ hypersensitivity to stimuli,
❌ reluctance to play,
❌ the need for constant attention from the parent.
Individual therapy consists of:
1. Consultation and interview with parents.
2. Detailed diagnostics of the child.
3. Determining the cause of the problem, as well as the way of solving them.
4. Scheduling a therapy individually selected for the child
5. Realization of the set goals.
What constitutes the foundation of medical practice for us is the relationship not only with the young ward, but also with the parents. 👨‍👩‍👧‍👦
Don’t be afraid to ask questions!
Your attention, approach and commitment to therapy is extremely important not only for us, but above all – for children ☀️
You too can become a superhero in the eyes of your child! ❤️
Powrót na górę